วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลขอนแก่น ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลขอนแก่น  ทุกตำแหน่งโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*************************************************


โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2561
  
*******************************************************โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม 2561
ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกรฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุรสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
***********************************************************

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2560
ประกาศจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลขอนแก่น
      ด้วยจังหวัดขอนแก่น  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งต่าง  ๆ  สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดขอนแก่น  จำนวน  ๑๔  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
 ****************************************************โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560

 ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายเดือน  จำนวน  9  ตำแหน่ง  (จำนวน  18  อัตรา)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
******************************************************โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559
ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโรงพยาบาลขอนแก่น
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน : 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,990 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า
3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
4.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 6,552 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) เป็นเพศชายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์หนัก ๆ ได้
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น (KhonKaen Hospital) ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 156 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง: 131 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์(ปริญญาตรี) อัตราว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) อัตราว่าง: 2 อัตรา
 • แพทย์แผนไทย (ปริญญาตรี) อัตราว่าง: 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน) อัตราว่าง: 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)  อัตราว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3) อัตราว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) อัตราว่าง: 14 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา (ม.6) อัตราว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. และรายละเอียดอื่นๆตาม ประกาศจากโรงพยาบาลขอนแก่น

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่าง ๆ โรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสิ์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
4. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
5. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
จำนวน  :  1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาสษสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจแะทรวงอก
7. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดสอบ โรงพยาบาลขอนแก่น               
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ โรงพยาบาลขอนแก่น           
สถานที่สอบ โรงพยาบาลขอนแก่น               
ประกาศผลสอบ โรงพยาบาลขอนแก่น             
รายงานตัว  โรงพยาบาลขอนแก่น          
ติดต่อ โรงพยาบาลขอนแก่น